Biên giới - biển đảo Chủ quyền biển đông

Xung đột, chiến tranh ở Biển Đông là đi ngược với xu thế của thời đại

Tất cả các nước đều có trách nhiệm đóng góp vào việc đảm bảo duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP