Biên giới - biển đảo Thông tin về biển đảo

Bảo vệ biển đảo theo luật biển quốc tế

Với chính nghĩa và luật pháp quốc tế ủng hộ, với truyền thống giữ nước ngàn năm, chúng ta tin tưởng sẽ bảo vệ toàn vẹn biển đảo của đất nước.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP