Biên giới - biển đảo Thông tin về biển đảo

Điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển

Đây là kết quả tích cực của một mô hình công tác dân vận mới mang lại - mô hình “Cảnh sát Biển đồng hành với ngư d

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP