Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Đẩy nhanh tiến trình phát triển án lệ

Theo các chuyên gia, để đẩy nhanh tiến độ phát triển án lệ, cần sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị quyết số 03/2015 của Hội đồng Thẩm phán.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP