Thống nhất ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế theo cơ chế, chính sách đặc thù

Tổng Bí thư, Chủ tich nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương liên quan và Thừa Thiên Huế sớm hoàn thành nghị quyết; trong nghị quyết, sớm cụ thể hóa, xây dựng bộ tiêu chí đặc thù, cơ chế đặc thù.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP