Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Khai giảng bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3

Trong 15 ngày, học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề như: Chiến lược quốc phòng an ninh của một số nước; quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP