Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Thường xuyên “tự soi, tự sửa”

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” với những nội dung thiết thực, gắn liền cuộc sống và công tác hàng ngày...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP