Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Từ những mô hình tự nguyện

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn tỉnh tác động tích cực đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ phong trào, nhiều mô hình hay, cách làm mới xuất hiện, lan tỏa.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP