Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019

Các bộ, ngành trung ương và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về GDQP&AN; tiếp tục triển khai xây dựng các trung tâm GDQP&AN.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP