Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho người có công

Công tác giải quyết chế độ chính sách đối với người có công luôn được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP