Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP