Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Những bước đi phù hợp, hiệu quả

Để cải thiện và nâng cao vị thứ xếp hạng Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, hàng năm, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt nhằm tạo sự bứt phá.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP