Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Xã hội hóa dịch vụ công: Không chỉ là giáo dục, y tế!

Nhiều dịch vụ của các Bộ, ngành có thể “chia sẻ” bớt cho các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP