Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Hương Thủy: Cân nhắc khi chuyển đổi vị trí công tác định kỳ

Chính phủ ban hành Nghị định 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục 21 vị trí công tác phải luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức định kỳ nhằm phòng ngừa tiêu cực.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP