Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Công cụ hỗ trợ đắc lực phục vụ cải cách hành chính

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, đến nay, hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã phát huy hiệu quả như một bộ công cụ hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu cải cách hành chính...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP