Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Ứng dụng công nghệ để minh bạch

Không phải đến bây giờ chúng ta mới cải cách nền hành chính. Mà một trong những nội dung quan trọng là phải ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch hóa mọi quy trình thủ tục.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP