Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Xin lỗi để nâng cao trách nhiệm

Với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, mỗi cán bộ công chức (CB CC) làm việc tại các cơ quan...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP