Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

“Một cửa” linh hoạt ở A Ngo

Tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng thực hiện tốt khâu hành chính điện tử, phân công trách nhiệm cụ thể trong việc tiếp nhận, giải quyết///

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP