Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Chính sách phát triển nghề công chứng

Đây là mục tiêu của Nghị quyết 172/NQ-CP về chính sách phát triển nghề công chứng vừa được Chính phủ ban hành.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP