Gắn học Bác với thực hiện tốt công tác hội

Gắn việc học và làm theo tấm gương của Bác với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH với 4 phẩm chất “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP