Quan tâm hơn quyền lợi của lao động nữ

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, vẫn còn tình trạng phân biệt giữa lao động nam, nữ trong tuyển dụng, bố trí công việc.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP