Nữ đảng viên tiên phong trong các phong trào

Không chỉ gương mẫu đi đầu, chị còn tích cực vận động người dân trong thôn tham gia, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những phong trào do địa phương phát động.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP