Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

Chi trả bồi thường sự cố môi trường biển đợt  3: Thuận lợi, an toàn

Với sự đồng tình của người dân, việc chi trả tiền bồi thường đợt 3 diễn ra thuận lợi, an toàn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP