Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

Kiểm tra an toàn thực phẩm ở các cơ sở mầm non

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục mầm non, từ ngày 18/3, phòng giáo dục các huyện, thành phố sẽ tăng cường công tác kiếm tra, nâng cao trách nhiệm...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP