Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

Khắc phục hạn chế trong việc xây dựng luật, pháp lệnh

Từ nay đến năm 2020 còn 43 luật, pháp lệnh cần phải được sửa đổi, bổ sung, hoặc ban hành mới.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP