Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý cho cách mạng công nghiệp 4.0

Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị ban Nghị quyết 52- NQ/TW “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (gọi tắt là CMCN 4.0).

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP