Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Gắn bồi dưỡng với bố trí sử dụng

Xác định đào tạo, bồi dưỡng gắn với bố trí sử dụng là khâu đột phá trong công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm bố trí, đề bạt, giới thiệu những cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng và trưởng thành trong thực tiễn ứng cử các chức vụ chủ chốt ở cơ sở.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP