Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Hiệu quả từ công tác kiểm tra, giám sát

Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu, kịp thời ngăn chặn, hạn chế đảng viên, tổ chức Đảng vi phạm.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP