Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Sinh viên xuất sắc có cơ hội làm việc tại Ủy ban kiểm tra Trung ương

Việc tuyển dụng này được thực hiện theo Kết luận số 86-KL/TW, ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP