Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Cùng dân giám sát

Phát huy vai trò tích cực trong giám sát và phản biện xã hội là một trong những nỗ lực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TX. Hương Thủy để tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP