Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm

Kết luận nêu rõ, giao cho ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, chủ động lựa chọn thực hiện mô hình thí điểm.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP