Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Cán bộ nêu gương, dân dễ đồng thuận

Cán bộ, đảng viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, gần dân, sát dân, biết cách vận động Nhân dân, nên các phong trào thi đua ở xã Phong Sơn (Phong Điền), nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đem lại nhiều kết quả.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP