Giáo dục Góc HS-SV

“Trẻ em - Trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội”

Diễn đàn nhằm nâng cao nhận thức, hành động và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP