Giáo dục Góc HS-SV

Đoàn, hội chưa gắn kết được sinh viên

Lợi thế lực lượng đông, song việc gắn kết vai trò của đoàn thanh niên - hội sinh viên (Đoàn, Hội) đối với đoàn viên, sinh viên (SV) vào việc bảo tồn và phát huy văn hóa, du lịch, di sản vẫn chưa thực sự tốt.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP