Giáo dục Tin tức giáo dục

Sẽ có các chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài

Từ năm 2020, với quy định mới của Đại học (ĐH) Huế, nhiều cơ sở giáo dục ĐH triển khai giảng dạy chương trình đào tạo (CTĐT) bằng tiếng nước ngoài và cấp bằng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP