Giáo dục Tin tức giáo dục

Ban hành bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP