Bạn đọc Bạn đọc viết

16/09/2019 - 21:04

Giao, quản lý và sử dụng rừng ở Phú Lộc: Rất nhiều sai phạm

TTH - UBND tỉnh vừa ban hành Kết luận thanh tra số 269/KL–UBND về việc bàn giao đất của các Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ, Vườn Quốc gia Bạch Mã và việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp của UBND huyện Phú Lộc từ năm 2004 đến 2016.

Hơn 100 ha rừng ở Thủy Yên Thượng, Lộc Thủy giao và sử dụng chưa đúng quy định

Nhiều sai phạm

Theo đó, đoàn thanh tra liên ngành đã tiến hành thanh tra tại các đơn vị, gồm: BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, Nam Đông, Vườn Quốc gia Bạch Mã; các cơ quan, tổ chức thuộc UBND huyện Phú Lộc, gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, các xã Lộc Sơn, Lộc Điền, Lộc Bổn, Vinh Hiền, Lộc Vĩnh, Lộc Trì, Lộc Tiến, thị trấn Lăng Cô và thị trấn Phú Lộc.

Qua thanh tra việc giao, quản lý và sử dụng đất rừng, lâm nghiệp giai đoạn 2004 - 2016, đoàn thanh tra liên ngành đã phát hiện nhiều sai sót, vi phạm. Đến thời điểm thanh tra, trên địa bàn huyện Phú Lộc đã thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) rừng tự nhiên cho 4 cộng đồng dân cư quản lý, với số lượng 27 giấy, tổng diện tích 1.521 ha. Theo kết luận thanh tra, việc UBND huyện Phú Lộc cấp giấy CNQSDĐ cho cộng đồng dân cư được Nhà nước giao quản lý, bảo vệ là không đúng quy định.

Cụ thể, BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân thực hiện bàn giao rừng tự nhiên cho UBND xã Lộc Vĩnh, Lộc Tiến, Lộc Thủy là không đầy đủ căn cứ, không đảm bảo cơ sở vì diện tích này đã được UBND huyện, UBND tỉnh bàn giao cho các cộng đồng dân cư trước đây. Trong quá trình bàn giao, BQL đã không đối chiếu, rà soát số liệu để giao đúng hiện trạng, đúng vị trí, dẫn đến trùng số liệu, bàn giao trùng lắp. Trách nhiệm về sai phạm trên thuộc về Giám đốc và các cán bộ của BQL qua các thời kỳ. Liên đới trách nhiệm là các đơn vị tham mưu cho UBND huyện và UBND tỉnh.

Trong tổng số hơn 9.749 ha đất lâm nghiệp do 3 đơn vị (BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, Nam Đông, Vườn Quốc gia Bạch Mã) trước khi bàn giao đất cho các địa phương không lập thủ tục để trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi đất theo quy định. Theo quy định tại Thông tư số 29/2004/TT - BTNMT và Thông tư số 30/20l4/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất thì khi Nhà nước ban hành quyết định thu hồi đất, trong hồ sơ và mẫu quyết định thu hồi đất phải có Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất. Tuy nhiên, các tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp nêu trên chủ yếu quản lý đất theo vùng dự án đầu tư và quản lý sử dụng theo lô, khoảnh, tiểu khu, không sử dụng bản đồ địa chính và trích đo địa chính thửa đất như quy định.

Đoàn thanh tra cũng đã chỉ ra hàng loạt thiếu sót, sai phạm tại UBND các xã, thị trấn trong công tác tiếp nhận, quản lý và sử dụng diện tích đất lâm nghiệp từ năm 2004 – 2016. Quá trình tiếp nhận đất lâm nghiệp từ các BQL rừng phòng hộ và các tổ chức, đơn vị chuyển giao cho UBND huyện Phú Lộc trên địa bàn các xã, về hồ sơ chỉ có các biên bản bàn giao giữa các bên, không tiến hành bàn giao thực địa. Các xã, thị trấn lưu giữ hồ sơ không đầy đủ, bản đồ, sổ địa chính không đầy đủ,… dẫn đến không quản lý chặt chẽ đất lâm nghiệp, rừng tự nhiên, để người dân lấn chiếm, sử dụng.

Không chỉ các xã, mà các phòng, ban chức năng thuộc UBND huyện Phú Lộc cũng đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, để xảy ra nhiều thiếu sót, sai phạm do các nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm Phú Lộc là những đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu công tác bàn giao đất lâm nghiệp trên địa bàn nhưng không theo dõi, cập nhật, tổng hợp số liệu đất bàn giao.

Xử lý nghiêm

Từ kết quả thanh tra, nhằm quản lý tốt rừng và đất lâm nghiệp trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân xác định làm rõ trách nhiệm của mình trong công tác quản lý, bảo vệ rừng đối với diện tích đất lâm nghiệp hiện đang được giao quản lý nhưng để xảy ra tình trạng người dân lấn, chiếm.

UBND tỉnh chỉ đạo, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các Phòng Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn toàn tỉnh rà soát, thống kê những trường hợp đã giao đất và cấp Giấy CNQSDĐ rừng tự nhiên cho các cộng đồng dân cư, nhóm hộ để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, đặc biệt là 27 Giấy CNQSDĐ tại huyện Phú Lộc.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra. Huyện Phú Lộc có trách nhiệm kiểm tra, rà soát các trường hợp sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp có nguồn gốc nhận chuyển giao từ các nông lâm trường quốc doanh để xử lý; đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan đã để xảy ra những thiếu sót, sai phạm đã được nêu. Chỉ đạo các phòng, ban tham mưu, các đơn vị quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp khẩn trương khắc phục hậu quả những sai phạm trong việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp.

Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc, BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, Vườn Quốc gia Bạch Mã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân đã để xảy ra những thiếu sót, vi phạm trong quá trình tham mưu, quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn phụ trách. Ngoài ra, các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra sai phạm phải kiểm điểm, chịu trách nhiệm những sai phạm mình gây ra.

Bài, ảnh: Đức Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP