Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

16/05/2018 - 06:00

Hướng về cơ sở, kịp thời phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến về học Bác

TTH - Trên địa bàn tỉnh, sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã ngày càng trở thành phong trào sâu rộng ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phóng viên Báo Thừa Thiên Huế có cuộc trao đổi với UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn

Ông có thể đánh giá về những kết quả nổi bật sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị?

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học và làm theo Bác đã được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đó là, công tác lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp rất quyết liệt và thường xuyên. Công tác xây dựng các chương trình kế hoạch được triển khai đồng bộ gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong quá trình tổ chức thực hiện. Học và làm theo Bác ngày càng trở thành phong trào sâu rộng ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội trong cán bộ, đảng viên và trong các tầng lớp Nhân dân; tiếp tục xuất hiện nhiều tấm gương điển hình đang trực tiếp lao động, sản xuất, công tác ở các địa phương và đơn vị cơ sở.

Những kết quả đó gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng đã tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, gắn với cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Chuyển biến tích cực đó đã góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Có những tập thể, cá nhân điển hình về học Bác nào mà ông thấy tâm đắc và cần được nhân rộng?

Mỗi tập thể, cá nhân điển hình đều có tác động lan tỏa rất tốt để tạo thành phong trào sâu rộng về đẩy mạnh học tập và làm theo Bác. Tập thể điển hình sẽ có sức lan tỏa trong các ngành và các lĩnh vực. Cá nhân lãnh đạo là điển hình thì sẽ là những tấm gương để cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi theo. Các cá nhân điển hình ở các địa phương, đơn vị cơ sở sẽ là những hạt nhân lan tỏa để tạo thành phong trào sâu rộng ở cơ sở.

Với ý nghĩa đó, tập thể, cá nhân điển hình nào chúng ta cũng thấy tâm đắc. Nhưng với mong muốn việc học tập và làm theo Bác trở thành phong trào sâu rộng để góp phần thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, chúng ta cần phải quan tâm bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình trực tiếp trong lao động sản xuất và công tác ở cơ sở. Trong số các cá nhân điển hình được khen thưởng nhân dịp sơ kết 2 năm này có rất nhiều tấm gương như thế: Từ những đồng chí đảng viên ở cơ sở đến các cô giáo mầm non và các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang của tỉnh...

Nhiều người cho rằng, nếu trung thực mà xét thì việc học Bác vẫn có nơi, có lúc còn chung chung, thậm chí mang tính hình thức. Ý kiến của ông về vấn đề này? Đâu là nguyên nhân và cần làm gì để khắc phục?

Thực tế vẫn còn có tình trạng đó. Chúng ta không thể tô hồng một chiều. Vì vậy mà trong định hướng tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05, chúng ta vẫn đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng: Động viên, cổ vũ, nhân rộng những điển hình làm tốt đi đôi với phê phán, uốn nắn những biểu hiện chưa tốt, chưa nghiêm túc trong đẩy mạnh học tập và làm theo Bác.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng chủ yếu là vấn đề nhận thức và ý thức của cấp ủy, của cán bộ đảng viên. Nguyên nhân thứ hai là hiệu quả của công tác KTGS cũng còn có những hạn chế.

Vì vậy để khắc phục tình trạng đó thì còn rất nhiều việc phải làm, trong đó 3 vấn đề rất quan trọng phải tổ chức đồng bộ. Đó là, không ngừng nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của cán bộ đảng viên; đồng thời phải xây dựng các chương trình, kế hoạch học tập và làm theo Bác một cách cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị và thường xuyên tăng cường công tác KTGS, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác KTGS trong quá trình tổ chức thực hiện.

Để học và làm theo Bác một cách hiệu quả, thì việc nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên là đặc biệt quan trọng, nếu không nói là tiên quyết. Theo ông, việc này đã thực sự đáp ứng yêu cầu?

Nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên cũng là một nội dung trong đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất quan tâm thể hiện điều này.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì việc nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh chưa thật đồng bộ và thống nhất trong toàn đội ngũ. Để khắc phục tình trạng này, tỉnh đang tập trung chỉ đạo tăng cường nêu gương của cấp trên với cấp dưới; của cán bộ đảng viên với quần chúng Nhân dân.

Trong thời gian tới, chúng ta cần phải tiếp tục làm những công việc cụ thể nào để việc học và làm theo Bác đi vào thực chất, trở thành công việc tự giác, thường xuyên?

Công việc cụ thể cần phải làm thì rất nhiều, nhưng cốt yếu nhất là phải tập trung làm tốt 3 vấn đề: Đó là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa; tăng cường hướng về cơ sở nhiều hơn để cùng cơ sở tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; để phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến; để uốn nắn những biểu hiện hình thức, những biểu hiện chưa thật sự nghiêm túc trong tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác KTGS việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Xin trân trọng cám ơn ông!

Anh Phong (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP