Đánh giá chất lượng cây giống keo thân thiện với môi trường

Đây là một trong những mục tiêu, phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh xây dựng 16.000 ha rừng trồng gỗ lớn; trong đó, có 9.000 ha rừng trồng sản xuất sử dụng lâm nghiệp thân thiện với môi trường.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP