Bàn về Rác

Rác là các chất, các vật do con người trong quá trình sống, sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất thải ra.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP