Kinh tế Công nghiệp - TTCN

Phong Điền đầu tư phát triển làng nghề

Với con số trên 8 ngàn lao động nông thôn làm việc tại các làng nghề, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP