Kinh tế Công nghiệp - TTCN

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Cần đổi mới phương pháp đào tạo

Gần đây báo chí có phản ánh về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tác động nhanh và mạnh mẽ đến thị trường lao động nước ta.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP