Kinh tế Công nghiệp - TTCN

Chậm và ít – kỳ 1: Nhận diện rào cản

Hạ tầng thiếu đồng bộ, giao thông không thuận lợi, thị trường nhỏ, trình độ nguồn nhân lực chưa cao, thủ tục hành chính phức tạp...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP