Kinh tế Khoa học - công nghệ

Nuôi trồng thủy sản chịu tác động ô nhiễm và biến đổi khí hậu

Những năm qua, diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS) được mở rộng kéo theo sự gia tăng chất thải vào môi trường.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP