Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Đổi thay ở vùng kinh tế mới Ồ Ồ

Với dung tích chứa 9,6 triệu m3, đập hồ Quao đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất mùa khô hạn tại các xã gò đồi và thay đổi toàn cục vùng kinh tế mới Phong Xuân (Phong Điền).

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP