Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Điền Lộc hoàn thành  tiêu chí nông thôn mới

Sau 3 năm đẩy mạnh thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Điền Lộc (Phong Điền) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP