Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Qua 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho Hương Trà.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP