Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới

Cùng với đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, những năm qua, huyện Quảng Điền tích cực vận động người dân xây dựng nếp sống văn hoá...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP