Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Bước chuyển từ hợp tác xã nông nghiệp

Sản xuất cánh đồng mẫu (CĐM), đưa giống lúa mới chất lượng cao vào gieo cấy, bao tiêu và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm; kinh doanh đa dịch vụ...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP