Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Cần thành lập quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng khóa IX về kinh tế tập thể (KTTT).

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP