Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Bộ Nông nghiệp lấy ý kiến tham tán thương mại để thúc đẩy xuất khẩu nông sản

Năm 2018, ngành Nông nghiệp đặt ra mục tiêu phấn đấu đạt 40 tỷ USD, trong đó nông sản 22 tỷ USD, lâm sản và thủy sản mỗi ngành đạt 9 tỷ USD.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP