Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Tăng cường đối thoại để giải quyết vướng mắc

Liên quan đến an sinh xã hội, Hương Trà là địa bàn tương đối phức tạp nên việc sát dân, nắm tư tưởng để xử lý kịp thời những tình huống là hết sức cần thiết.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP