Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

Gắn sản xuất với chế biến

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một trong những nội dung trọng tâm trong tái cơ cấu nông nghiệp tại xã Quảng Thái (Quảng Điền).

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP