Kinh tế Thông tin thị trường

Cắt giảm điều kiện kinh doanh cần thực chất hơn

Báo cáo của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho thấy, trong số hơn 5.000 điều kiện kinh doanh (ĐKKD) đã có 542 ĐKKD được sửa đổi, 771 ĐKKD được bãi bỏ, 111 ĐKKD được thay thế.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP