Kinh tế Thông tin thị trường

Người dân cần nắm vững quy định mua bán ngoại tệ tiền mặt

Ngoài hệ thống NH, việc đổi NT tại các đại lý của các tổ chức kinh tế vẫn diễn ra thường xuyên và liên tục; doanh số mua NT của các đại lý hơn 1,2 triệu USD.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP