Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Cần giám sát việc tận thu cát san lấp ở Phong Chương

Các xe DN này thuê vận chuyển cát mang tên các đơn vị vận tải như Hải Sơn, Việt Thắng, Cường Hương.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP