Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng khu đô thị An Vân Dương

Đây là giải pháp trọng tâm nhằm tạo bước chuyển trong bộ mặt đô thị mới phía đông nam.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP