Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Mô hình thành phố ba tầng

Tham gia ý kiến về đề án “Xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030 và Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP. Huế đến năm 2030...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP