Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Nhiều dự án lớn sẽ được triển khai

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Phan Thiên Định thông tin, 2018 sẽ là năm có nhiều dự án (DA) lớn triển khai khi các thủ tục đầu tư liên quan gần như đã được giải quyết rốt ráo trong năm 2017.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP