Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

14/10/2019 - 05:45

KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG (14/10/1930 - 14/10/2019)

Nỗ lực toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

TTH - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định cán bộ và công tác cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng gắn với vận mệnh của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng.

Học viện Chính trị Khu vực III trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cho các học viên. Ảnh: ANH PHONG

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng

89 năm qua, đội ngũ đảng viên của Đảng bộ tỉnh phát triển không ngừng. Năm 1930, từ một chi bộ liên huyện có 3 đảng viên, đến nay toàn tỉnh có 627 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng với 3.129 chi bộ trực thuộc và hơn 52.000 đảng viên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống tổ chức Đảng không ngừng được nâng cao, đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh.

Nhiều cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đã trở thành những cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảm nhận những trọng trách lớn mà Đảng và Nhân dân giao phó. Nhiệm kỳ 2015-2020, ngành tổ chức xây dựng Đảng được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, từ xây dựng đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đến tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương 4, 6, 7, 8.

Với khối lượng công việc lớn, nhiều việc khó, lần đầu tiên thực hiện, nhưng ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh nhà đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, tập trung tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiều giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy cụ thể hóa các văn bản của Trung ương để tổ chức thực hiện đồng bộ trong toàn Đảng bộ, nhất là các quy định, đề án về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ… Qua đó, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nói chung và tổ chức Đảng nói riêng từng bước được kiện toàn. Hầu hết cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị không ngừng được hoàn thiện.

Đội ngũ cán bộ các cấp được chăm lo về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; trình độ đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên; công tác đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ thực hiện khách quan, công khai, dân chủ; chính sách cán bộ kịp thời. Chất lượng đảng viên được nâng cao, phát triển đảng viên được quan tâm nhiều hơn. Công tác bảo vệ Đảng đã góp phần làm trong sạch bộ máy của Đảng, đội ngũ cán bộ và đảng viên.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh nhà vẫn còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ. Đó là, cán bộ vẫn chưa ngang tầm với nhiệm vụ chính trị. Chất lượng đội ngũ cán bộ ở một số lĩnh vực, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tỷ lệ cán bộ lãnh đạo nữ, cán bộ trẻ còn thấp. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ thiếu tính chiến lược và còn bị động; cơ cấu một số cấp ủy chưa bảo đảm ba độ tuổi, dẫn đến hẫng hụt cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở một số ngành. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ chủ yếu tập trung vào vấn đề lịch sử chính trị; việc tiếp cận, nắm bắt và xử lý vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên vẫn còn bị động, lúng túng.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là chi bộ thôn, bản, tổ dân phố chưa ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên tuy được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo nhưng số lượng kết nạp vẫn còn thấp, nhất là ở địa bàn khu dân cư, trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước...

Tham mưu chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh

Sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ nền kinh tế tri thức, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi ngành tổ chức xây dựng Đảng phải nỗ lực toàn diện hơn mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Đó là, tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, tập trung tham mưu và phối hợp chỉ đạo thực hiện điểm và thí điểm đảng bộ cấp trên cơ sở đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở.

Bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của tỉnh, chủ động tham mưu với cấp ủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các khâu của công tác cán bộ thực sự dân chủ, công khai, khoa học nhằm thực hiện được mục tiêu chung là xây dựng đội ngũ cán bộ cho tỉnh có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu tổ chức các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị.

Đẩy mạnh xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, nhất là các TCCS Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; kiện toàn, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, thống nhất, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Nâng cao chất lượng đảng viên theo yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới; tập trung công tác kết nạp đảng viên, chú ý các vùng và lĩnh vực đặc thù.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về lý tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, kết luận và xử lý chính xác những vấn đề liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ. Bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tránh các nguy cơ “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ, sai lầm về đường lối, quan liêu, xa dân.

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác cán bộ với phương châm: “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; chuẩn hóa văn bản pháp quy; tin học hóa, tự động hóa trong quản lý và điều hành nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

ĐOÀN THỊ THANH HUYỀN

(UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP