Báo cáo 2017 của UNEP: 6 thách thức đang gia tăng

Chương trình Môi trường của Liên Hiệp quốc (UNEP hay UN Environment) đã công bố báo cáo "Frontiers 2017" về các vấn đề môi trường mới mà trái đất đang đối mặt.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP