Singapore: Khoảng cách thu nhập về giới không cải thiện

Khoảng cách thu nhập giữa nam giới và nữ giới ở Singapore không chứng kiến sự cải thiện trong vòng 10 năm qua. Trong đó, nam giới vẫn kiếm được nhiều hơn gần 20% so với nữ giới.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP