Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

07/03/2018 - 22:14

Triển khai các văn bản mới của Trung ương

TTH - Đó là một trong những nội dung quan trọng được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt, triển khai đến đội ngũ cán bộ chủ chốt sáng 7/3.

Theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư, hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thì Nhân dân có quyền trực tiếp phản ánh, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; về những cam kết tu dưỡng, rèn luyện, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu; việc tiếp thu và khắc phục sửa chữa khuyết điểm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Dịp này, cán bộ chủ chốt đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh được quán triệt, triển khai các quy định về kiểm tra, giám sát trong Đảng; xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm...

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP