Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

18/10/2018 - 22:56

Vai trò của báo chí trong công tác truyền thông về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

TTH.VN - Theo đánh giá của Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), những năm qua, Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Báo Thừa Thiên Huế tổ chức giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH

Theo đó, chính sách BHXH đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, là sự bảo đảm thay thế, hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống.

Diện bao phủ BHXH theo quy định của pháp luật, số người tham gia BHXH ngày càng được mở rộng, số người được hưởng BHXH không ngừng tăng lên. Hệ thống tổ chức BHXH từng bước được đổi mới, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, phát huy được vai trò, tính hiệu quả trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và quản lý Quỹ BHXH. Năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH được nâng lên; việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động có nhiều tiến bộ...

Tuy nhiên, Nghị quyết 28-NQ/TW cũng thẳng thắn nguyên nhân và những tồn tại, yếu kém của công tác quan trọng này, đó là: Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách BHXH thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH chưa theo kịp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chưa thích ứng với quá trình già hóa dân số và sự xuất hiện các quan hệ lao động mới. Việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHXH còn dưới mức tiềm năng; độ bao phủ BHXH tăng chậm; số người hưởng BHXH một lần tăng nhanh. Tình trạng trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi BHXH chậm được khắc phục. Quỹ hưu trí và tử tuất có nguy cơ mất cân đối trong dài hạn. Các chế độ BHXH chưa thể hiện đầy đủ các nguyên tắc đóng - hưởng; công bằng, bình đẳng; chia sẻ và bền vững...

Từ những đánh giá, nhận định trên, Trung ương Đảng thấy đã đến lúc cần phải cải cách mạnh mẽ, cơ bản chính sách BHXH, để "BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch." Như mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết 28-NQ/TW đã xác quyết.

Nghị quyết số 28 đã đề ra mục tiêu cụ thể, đồng thời chỉ ra những nội dung cải cách cải cách, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phấn đấu đến năm 2030 đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90%. Và, một trong những nội dung, giải pháp trọng tâm được Nghị quyết đề cập, thì công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH được đưa lên hàng đầu.

Với Báo Thừa Thiên Huế, công tác tuyên truyền về BHXH luôn được Đảng ủy, Ban biên tập xác định là một trong những nội dung quan trọng của tờ báo. Báo luôn phân công phóng viên chuyên trách theo dõi mảng BHXH và yêu cầu phóng viên phải thường xuyên kết nối, "đeo bám" ngành để có thông tin trên báo.

Bên cạnh những thông tin mang tính thời sự được chuyển tải đến bạn đọc sớm, nhanh và chính xác nhất, hàng năm giữa Báo và cơ quan BHXH tỉnh đều có ký kết để mở các chuyên trang, chuyên mục thường xuyên trên các ấn phẩm của báo. Năm 2018 này, trong đề cương hàng tháng, Báo Thừa Thiên Huế đều có bài viết tuyên truyền những chính sách về BHXH, BHYT. Trong đó, quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT; Chuyên mục thực hiện NQTW 7 tuyên truyền về cải cách chính sách BHXH được duy trì đều đặn mỗi tuần 2 số. Tổ chức làm các chuyên đề về nợ bảo hiểm xã hội, bội chi quỹ bảo hiểm y tế và BHXH tự nguyện cho lao động tự do…hàng tháng. Những chính sách mới về BHXH, BHYT, …cũng được báo quan tâm cập nhật để kịp thời chuyển tải đến với bạn đọc một cách rộng rãi. Ngoài chuyển tải trên báo in, Báo Thừa Thiên Huế đồng thời phát huy thế mạnh tích hợp của báo điện tử để chuyển tải các thông tin về BHXH bằng bài viết, tin tức, video clip, giao lưu trực tuyến... Gần nhất là dịp tháng 8/2018, báo đã tổ chức thành công giao lưu trực tuyến về chủ đề BHXH với sự tham gia của người lao động, của lãnh đạo BHXH, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở LĐTB&XH... Cuộc giao lưu trực tuyến đã tạo hiệu ứng tốt, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn đọc; nhiều câu hỏi từ bạn đọc gửi đến xung quanh câu chuyện chính sách, quyền lợi khi tham gia BHXH... đã được các vị khách mời trả lời, giải thích một cách cặn kẽ, thấu đáo. Năm 2016, giải báo chí về BHXH lần đầu tiên được Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế tổ chức, PV Báo Thừa Thiên Huế đoạt 6 giải có lẽ cũng đã phần nào minh chứng cho sự quan tâm, chăm chút của báo đối với mảng đề tài này.

Với những nỗ lực của mình, Báo Thừa Thiên Huế đã góp phần đắc lực và có hiệu quả trong việc tuyên truyền đưa các nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH đi vào cuộc sống. Những thông tin trên các ấn phẩm của báo đã góp phần chuyển tải kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật, quy định, hướng dẫncủa Nhà nước về BHXH, BHYT; chung tay định hướng dư luận, góp phần thay đổi nhận thức, giúp các đối tượng hiểu và chấp hành tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, báo cũng tham gia như là một kênh của công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, phản ánh tiếng nói từ cơ sở góp phần giúp các cơ quan chức năng trong việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật cũng như thúc đẩy các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... thực hiện nghiêm túc các quy định về BHXH, BHYT. Thông tin trên báo cũng đồng thời nêu gương những tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT để tuyên dương,động viên, cổ vũ; mặt khác phản ánh những hành vi tiêu cực để chống lại hiện tượng trục lợi quỹ BHXH, BHYT, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bệnh nhân, người lao động...

Thời gian tới, Báo Thừa Thiên Huế đề nghị ngành BHXH tiếp tục phối hợp, cộng tác một cách chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa trong việc kết nối thông tin để cùng chuyển tải kịp thời, chính xác, toàn diện các quy định, chính sách pháp luật về BHXH, bao gồm bảo hiểm hưu trí - tử tuất; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm ốm đau, thai sản và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến với rộng rãi các tầng lớp nhân dân và người lao động. Phát hiện, tuyên dương kịp thời các gương điển hình về thực hiện cải cách thủ tục, cải cách bộ máy BHXH; các đơn vị quan tâm, chăm lo thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT. Quan tâm tổ chức các lớp/buổi tập huấn về BHXH cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách về mảng đề tài này. Nghiên cứu những giải pháp, hình thức phù hợp để kích thích những người cầm bút tích cực tham gia viết, và viết hay, có sức hấp dẫn, lôi cuốn về BHXH…

Trương Diên Thống - Phó Tổng Biên tập Báo Thừa Thiên Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP