Thêm 14 tác phẩm cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế

Trong đợt 1/2019, có 14 tác phẩm được Bảo tàng Mỹ thuật Huế sưu tập.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP