Xung quanh dự án trùng tu, cải tạo Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong: Không đúng thì phải điều chỉnh lại

Đó là ý kiến của một số nhà nghiên cứu Huế xung quanh chuyện trùng tu, cải tạo Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP