Hoạch định nguồn lực cho một thiết chế

Theo chủ trương của UBND tỉnh, Đề án hình thành trục không gian văn hóa Huế trên tuyến đường Lê Lợi đã được Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP