Đưa Huế thành Kinh đô Áo dài

Ngược dòng thời gian, năm 1744, sau khi lên ngôi xưng vương ở phủ chính Phú Xuân, chúa Nguyễn Phúc Khoát đã ban hành nhiều chính sách, trong đó đề cập đến việc cải cách triều phục.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP