Có nhiều thứ cần phải thay đổi

Đó là những yêu cầu đang đặt ra với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế hiện nay.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP