Ký kết biên bản bảo tồn và phát huy giá trị Hải Vân Quan

Thời gian thực hiện và hoàn thành là từ năm 2019 – 2020, được chia làm hai đợt, từ khi phê duyệt đến tháng 2/2020 và đợt hai từ tháng 2/2020 đến khi kết thúc.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP