Đưa ca Huế thành sản phẩm du lịch đặc sắc

Để bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị đặc trưng của ca Huế, đề án “Phát huy giá trị và xây dựng ca Huế trở thành sản phẩm dịch vụ văn hóa đặc sắc, giai đoạn 2020 đến 2025”...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP