Huế chưa có show diễn nghệ thuật đặc trưng

Các loại hình nghệ thuật truyền thống luôn có sức hấp dẫn đối với du khách, nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Trong khi đó, du lịch Huế xác định văn hóa – di sản là sản phẩm cốt lõi, ưu thế gần như tuyệt đối.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP