Y tế - Sức khỏe Sức khỏe cho bạn

An toàn vệ sinh thực phẩm cho sinh viên

Không học bán trú như học sinh, song an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) cho sinh viên (SV) vẫn được các đơn vị, cơ sở đào tạo chú trọng, nhất là ở các căng tin.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP