23/08/2015 - 18:17

100 HTX sẽ chuyển đổi vào cuối năm 2015

TTH - Theo Liên minh (LM) HTX tỉnh, quy định đến 7/2016 là thời hạn cuối chấm dứt việc chuyển đổi HTX theo Luật 2012.

Đến nay, toàn tỉnh mới có 67/235 HTX hoàn tất việc chuyển đổi (trong đó, có 10 HTX thành lập mới và 7 quỹ tín dụng nhân dân không chuyển đổi). Để đạt mục tiêu khoảng 100 HTX hoạt động theo luật mới đến cuối 2015 và cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi vào 7/2016, LM HTX tỉnh đã xây dựng lộ trình cụ thể đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền đến tận xã, phường; tổ chức rút kinh nghiệm ở các địa phương, đơn vị đã chuyển đổi... Số HTX còn lại nếu không thể chuyển đổi sẽ phải giải thể hoặc sáp nhập với HTX khác. 

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP