Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

17/07/2019 - 14:58

140 cán bộ được giới thiệu về giảm phát thải khí nhà kính

TTH.VN - Đó là kết quả sau 4 cuộc hội thảo cấp huyện, thị xã về việc phổ biến kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng và nâng cao trữ lượng cacbon rừng giai đoạn 2016-2020 (PRAP)” được Chi cục Kiểm lâm thông tin vào ngày 17/7.

Trồng rừng bản địa ở A Lưới góp phần bảo vệ, chống suy thoái rừng

Các đại biểu được giới thiệu nội dung chi tiết PRAP, đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải; công tác kết nối, phối hợp trong việc triển khai PRAP và đề án giảm phát thải. Các hội thảo cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện kế hoạch hành động “Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+)” cấp tỉnh, góp phần thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp bền vững của tỉnh, quốc gia. Đồng thời thực hiện hiệu quả mục tiêu Chương trình Chống biến đổi khí hậu Quốc gia và toàn cầu và đề án Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ.

Các bên liên quan đã nắm rõ nội dung PRAP và nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo từng lĩnh vực phụ trách, trong đó chú trọng lồng ghép các chương trình, dự án tại địa phương vào quá trình triển khai kế hoạch hành động REDD+ đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tin, ảnh: Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP