Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

06/07/2017 - 08:53

21 nhiệm vụ của Tổng cục Phòng, chống thiên tai

TTH.VN - Theo Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg, Tổng cục Phòng, chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 21 nhiệm vụ chính.

Tổng cục Phòng, chống thiên tai là tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống thiên tai, đê điều trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Tổng cục Phòng, chống thiên tai là trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; phòng ngừa và kiểm soát rủi ro thiên tai; ứng phó thiên tai; khắc phục hậu quả thiên tai; truyền thông và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật; tiếp công dân; giải quyết kiến nghị khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo thẩm quyền...

Cơ cấu tổ chức

Các đơn vị thuộc Tổng cục Phòng, chống thiên tai gồm: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế, Thanh tra; Vụ Kiểm soát an toàn thiên tai; Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng; Vụ Quản lý đê điều; Văn phòng Tổng cục; Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai; Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP