Giáo dục Tin tức giáo dục

11/10/2016 - 09:47

702 người đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016

Theo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước năm 2016 có 64 người đạt tiêu chuẩn giáo sư, 638 người đạt tiêu chuẩn phó giáo sư tăng hơn nhiều so với năm 2015.

Được biết, năm 2016, cả nước có 931 người đăng ký hồ sơ xét chức danh giáo sư, phó giáo sư (trong đó, 118 người nộp hồ sơ đăng ký chức danh giáo sư, 813 người nộp hồ sơ đăng ký chức danh phó giáo sư) tại 107 Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở (HĐCDGS) .

Số lượng hồ sơ xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐCDGS cơ sở đạt 89,69% (trong đó giáo sư đạt 83,90%, phó giáo sư đạt 90,53%).

Tuy nhiên, theo kết quả xem xét, biểu quyết và bỏ phiếu tín nhiệm danh sách ứng viên chức danh GS, PGS năm 2016 của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước thì 64 người đạt tiêu chuẩn giáo sư, 638 người đạt tiêu chuẩn phó giáo sư. Tổng số người đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư là 702 người.

Các tân Phó giáo sư được trao giấy chức nhận năm 2015

Theo Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước tình hình xét công nhận chức danh GS/PGS năm 2016 so với năm 2015 có nhiều thay đổi. Cụ thể:

Số HĐCDGSCS nhiều hơn 17 Hội đồng (năm 2015: 93 HĐCDGSCS);

Tổng số ứng viên đăng ký nhiều hơn 250 ứng viên (năm 2015: 681 ứng viên);

Có 67 trên 107 HĐCDGSCS xét đạt với tỷ lệ 100% (chiếm 62,6% tổng số Hội đồng). Có 6 trên 107 HĐCDGSCS xét đạt với tỷ lệ <60% (chiếm tỷ lệ 5,6% tổng số Hội đồng).

Trong 107 HĐCDGSCS, có 58 Hội đồng có ứng viên chức danh GS, trong đó 44 trên 58 Hội đồng có số ứng viên chức danh GS đạt 100% (chiếm tỷ lệ 75,86%). Có 71 trên 107 (66,36%) HĐCDGSCS có số ứng viên chức danh PGS đạt 100%.

Năm 2016, Văn phòng HĐCDGSNN nhận được 2 hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS đặc cách là GS. Bùi Minh Phong, ngành Toán học, được Tổng thống Hungary phong, hiện đang giảng dạy tại Trường Đại học Tổng hợp Eotvos Lorand Budapest (Hungary) và GS. Đào Văn Lập, ngành Vật lý, giảng dạy tại Trung tâm Khoa học Quang học và Lượng tử, Đại học Công nghệ Swinburne, Úc.

Theo Dân trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP