11/04/2016 - 10:44

A Lưới: Gắn công tác kiểm tra với khắc phục các cơ sở Đảng yếu kém

TTH - Xây dựng chương trình công tác gắn với việc khắc phục các tổ chức Đảng yếu kém là biện pháp cơ bản để hoạt động kiểm tra, giám sát của Huyện ủy A Lưới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Khắc phục các yếu kém

Ông Hồ Văn Đắp, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy A Lưới cho biết: UBKT Huyện ủy tham mưu cho cấp ủy tăng cường công tác tự kiểm tra của cấp uỷ, tổ chức Đảng và đảng viên, xác định đúng đắn trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu; đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có chức năng theo quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng để tổ chức thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Qua đó, Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp quan tâm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tổ chức kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị; tăng cường giám sát việc khắc phục những sai phạm sau kết luận thanh tra, kiểm tra.

Xây dựng cơ bản là một trong những vấn đề được quan tâm kiểm tra, giám sát (ảnh minh họa)

Với chức năng nhiệm vụ được giao, UBKT các cấp ở A Lưới tập trung  kiểm tra những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, công tác chính sách… Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy A Lưới – Lê Thanh Nam cho biết: “Huyện ủy tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và cấp uỷ viên, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý về tình hình chấp hành nguyên tắc Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ như: phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tình hình chấp hành chỉ thị, nghị quyết của các cấp, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao tính chiến đấu của từng tổ chức cơ sở Đảng”. Nhờ vậy, cấp ủy và UBKT các cấp đánh giá kịp thời ưu, khuyết điểm của các tổ chức Đảng và đảng viên. Qua đó, phát hiện, làm rõ thiếu sót, khắc phục và xử lý khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, khắc phục các cơ sở yếu kém và xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Minh chứng sinh động, trong 5 năm qua (2010-2015), các Đảng bộ Hồng Hạ, Hồng Quảng, Phú Vinh, Hương Nguyên… đã từng bước khắc phục yếu kém, vươn lên trong sạch vững mạnh.

Nâng cao hiệu quả công tác

UBKT các cấp ở Đảng bộ A Lưới đã phát huy vai trò của mình, luôn thể hiện được tư tưởng chỉ đạo trong hoạt động kiểm tra là “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” với phương châm xử lý “công minh, chính xác, kịp thời”. Nhờ đó, có tác dụng tích cực trong việc làm trong sạch đội ngũ đảng viên, nâng cao nhận thức trách nhiệm, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên về công tác kiểm tra của Đảng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung.

Các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đều đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, kịp thời xử lý vi phạm nên chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra được nâng lên, có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm đối với đội ngũ cán bộ đảng viên.

Tuy nhiên, ông Hồ Văn Đắp vẫn nhìn nhận: Đối với UBKT và cán bộ kiểm tra ở cơ sở do năng lực còn hạn chế và đa số là kiêm nhiệm nên còn có phần e dè, né tránh. Nhất là việc phát hiện và kiểm tra cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm thường không tổ chức thực hiện kiểm tra mà báo cáo và đề nghị UBKT Huyện uỷ tiến hành. Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của một số cấp uỷ chưa kịp thời; UBKT Đảng uỷ nhiều địa phương, đơn vị chưa chủ động đề xuất những vấn đề cơ bản, trọng tâm để cấp uỷ tập trung chỉ đạo giải quyết. Vì vậy, thời gian tới cấp ủy và UBKT các cấp sẽ chú trọng kiểm tra, giám sát về trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt, của người đứng đầu ở các lĩnh vực quan trọng, địa bàn trọng điểm...

Năm 2015, cấp ủy và UBKT các cấp ở A Lưới đã tiến hành 117 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 86 đảng viên (kể cả cấp uỷ viên cùng cấp) và 63 tổ chức cơ sở Đảng. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh 6 tổ chức Đảng có vi phạm, xem xét xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kỷ luật đối với 16 đảng viên với các hình thức khiển trách, cảnh cáo, trong đó khai trừ 1 đảng viên.  

        

Bài, ảnh: Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP