09/11/2017 - 14:17

A Lưới: Xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới

TTH - Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, thực hiện đồng bộ công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển, điều động cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt có phẩm chất, trình độ cao là trọng tâm công tác của Huyện ủy A Lưới trong giai đoạn mới.

“Động” và “mở”

Đảng bộ xã Hồng Hạ trước đây từng xếp loại yếu kém do tình hình nội bộ mất đoàn kết, tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng giảm sút . Phương thức hoạt động trong tổ chức Đảng nặng hình thức, công tác kiểm tra của Đảng uỷ thiếu thường xuyên, tính chiến đấu của tổ chức Đảng giảm sút và vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Sau khi được Huyện ủy A Lưới lãnh đạo khắc phục những tồn tại, Hồng Hạ xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Từ nhiệm kỳ 2015 – 2020, được Huyện ủy quan tâm luân chuyển một cán bộ huyện về tham gia vào Ban Thường vụ Đảng ủy xã và được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, việc kiện toàn hệ thống chính trị của địa phương có nhiều thuận lợi. Đảng ủy xã cũng đã luân chuyển 3 cán bộ để kiện toàn các chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ và Chủ tịch Hội Nông dân xã. Công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ được Đảng uỷ thực hiện thận trọng, khách quan, đảm bảo tính dân chủ nên được cán bộ và Nhân dân đồng tình ủng hộ. Sau thời gian luân chuyển, các vị trí lãnh đạo chủ chốt của xã đều thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực tế cho thấy, công tác luân chuyển, điều động cán bộ của A Lưới đã tạo nhiều chuyển biến tích cực ở các địa phương, đơn vị. Điển hình như ở các xã Hồng Hạ, Hồng Thủy, A Ngo và thị trấn A Lưới... Để công tác luân chuyển cán bộ phát huy hiệu quả, các ban, ngành chức năng đã tham mưu cho Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy A Lưới thực hiện khách quan, dân chủ, công khai, đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ theo phương châm “động” và “mở”. Một chức danh quy hoạch nhiều người và một người quy hoạch nhiều chức danh. Trong quá trình thực hiện, việc xây dựng kế hoạch, tiến hành rà soát đánh giá lại đội ngũ cán bộ, lựa chọn cán bộ trong diện quy hoạch, xem xét trình độ, năng lực sở trường của mỗi cán bộ và yêu cầu cán bộ của từng địa phương, đơn vị để xác định nơi luân chuyển, bố trí nơi công tác phù hợp được Huyện ủy quan tâm, chú trọng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy A Lưới Lê Thanh Nam cho biết: Từ nhiệm kỳ trước đến nay đã có 66 cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý được điều động, luân chuyển. Trong đó, 53 đồng chí được điều động ngang; 4 đồng chí điều động từ xã lên huyện; 1 đồng chí điều động từ xã này sang xã khác; cán bộ luân chuyển từ huyện về xã có 8 đồng chí.

Trước đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, BTV Huyện ủy cũng đã có phương án điều động, luân chuyển 11 cán bộ để kiện toàn các chức danh phòng, ban, đoàn thể cấp huyện và các xã, thị trấn.

Đoàn kết nội bộ là yếu tố then chốt

Kết qủa tổng hợp chất lượng cán bộ của A Lưới ở các chức danh lãnh đạo huyện nhiệm kỳ 2015-2020 cho thấy: trong tổng số 43 cán bộ cấp ủy có hơn 18,6% là cán bộ nữ; 100% có trình độ chuyên môn đại học trở lên (trong đó có 1 tiến sĩ, 4 thạc sĩ), cao cấp chính trị chiếm 88,38%, tỷ lệ cán bộ trẻ tăng 30,3%...

Bí thư Huyện ủy A Lưới Nguyễn Thị Sửu khẳng định: Từ công tác luân chuyển, điều động cán bộ đã góp phần chấn chỉnh tình trạng yếu kém, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên rõ rệt. Các tổ chức cơ sở Đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ.

Qua thực tiễn, Huyện ủy A Lưới xác định, sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức Đảng, trong đội ngũ cán bộ là yếu tố then chốt quyết định thắng lợi trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương.

Để xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, đòi hỏi các cấp ủy và mỗi đảng viên trên địa bàn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong công việc và lối sống thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Việc xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách cần lấy ý kiến rộng rãi, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng. Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Tăng cường kỷ luật, chăm lo củng cố tình đồng chí trong Đảng, chống chủ nghĩa cá nhân. Nhất là phải lựa chọn, bố trí người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, có trình độ cao, có vai trò tiên phong, gương mẫu. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải thực sự công bằng, công tâm trong xử lý công việc, là trung tâm quy tụ, đoàn kết của tổ chức Đảng, của tập thể cơ quan, đơn vị.

BÁ TRÍ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP