19/07/2019 - 09:16

Ban Dân tộc tỉnh: Kiện toàn, sắp xếp các phòng, bộ phận chuyên môn

TTH - Trước thông tin một ban ngang sở là Ban Dân tộc tỉnh có số lãnh đạo gấp đôi nhân viên, chúng tôi đã làm việc với các cơ quan liên quan và được biết, Ban Dân tộc tỉnh đang kiện toàn, sắp xếp lại các phòng ban theo đúng chủ trương của Đảng và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Từ khi ông Hồ Xuân Trăng, Bí thư Huyện ủy A Lưới về giữ cương vị Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Ban có 5 phòng, 19 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động; trong đó, 13/19 CBCCVC có chức danh từ trưởng, phó phòng trở lên. Sau khi 3 CBCCVC về hưu theo quy định, thì Ban Dân tộc tỉnh hiện có 5 phòng, 16 CBCCVC, người lao động; trong đó, có 12 công chức, 2 viên chức và 2 nhân viên hợp đồng.

Từ tình hình thực tế về tổ chức biên chế của cơ quan, ngày 24/1/2019, Ban Dân tộc tỉnh đã có Tờ trình số 01 và phương án do ông Hồ Xuân Trăng ký về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế các bộ phận, phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh gửi Sở Nội vụ xem xét, thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định.

Theo phương án, sau khi sáp nhập, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu lại tổ chức, biên chế các phòng, bộ phận thì Ban Dân tộc tỉnh có 19 CBCCVC, người lao động. Trong đó, chuyển chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch – Tổng hợp vào Phòng Chính sách – Dân tộc với tên gọi chung là Phòng Chính sách. Chuyển chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tuyên truyền và Địa bàn vào Phòng Thanh tra với tên gọi là Phòng Thanh tra.

Về cơ cấu tổ chức, biên chế sau khi sắp xếp, kiện toàn thì lãnh đạo ban là 3 người (1 trưởng ban, 2 phó ban); văn phòng ban 6 người (1 chánh văn phòng, 1 phó chánh văn phòng, 2 công chức, 3 hợp đồng). Thanh tra ban gồm 5 người (1 chánh thanh tra, 1 phó chánh thanh tra và 3 chuyên viên). Phòng Chính sách gồm 5 người (1 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng và 3 chuyên viên).

Sau khi nghiên cứu Tờ trình và phương án của Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nội vụ đã gửi Tờ trình số 202, ngày 27/2/2019 báo cáo UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, thống nhất hợp nhất Phòng Thanh tra với Phòng Tuyên truyền và Phòng Kế hoạch – Tổng hợp với Phòng Chính sách Dân tộc. Khi hợp nhất, Ban Dân tộc tỉnh chỉ còn 3 phòng (giảm 2 phòng), số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng giảm theo. Cụ thể, giảm cấp trưởng, phó phòng xuống còn 6 người.

Liên quan thông tin đến số lãnh đạo của Ban Dân tộc tỉnh có trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm chưa đủ điều kiện theo quy định, mới đây, ngày 9/5/2019, Sở Nội vụ đã kiểm tra công tác quản lý, sử dụng biên chế, tổ chức bộ máy, bộ nhiệm, bổ nhiệm lại ở Ban Dân tộc tỉnh từ năm 2017 đến tháng 4/2019. Kết quả kiểm tra cho thấy, về công tác quy hoạch cán bộ, Ban đã thực hiện quy trình và Tỉnh ủy đã có Quyết định số 1211 ngày 7/3/2018 phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh trưởng, phó ban của Ban Dân tộc tỉnh, giai đoạn 2015 – 2020. Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện quy trình và phê duyệt quy hoạch trưởng, phó trưởng phòng giai đoạn 2015 – 2020, 2020 – 2025; theo đó, mỗi chức danh ít nhất 2 người.

Hiện nay, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp có 1 trưởng phòng và 1 phó phòng nhưng không có nhân viên, Sở Nội vụ yêu cầu, sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định kiện toàn cơ cấu tổ chức, Ban cần tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy và đảm bảo các phòng chuyên môn phải có trưởng phòng để chỉ đạo, điều hành công việc.

Những cán bộ nằm trong diện quy hoạch, nhưng chưa qua đào tạo kiến thức quản lý Nhà nước và lý luận chính trị, sau khi bổ nhiệm cán bộ quản lý, Ban Dân tộc tỉnh đã và đang tiếp tục tạo điều kiện, sắp xếp bố trí đào tạo trong thời gian sớm nhất.

Xung quanh vấn đề này, ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: “Ban Dân tộc tỉnh có rất ít biên chế, mà hiện nay quy định của Trung ương là có 5 phòng, với 3 trưởng phòng, 5 phó phòng, 1 phó ban, 1 trưởng ban. Nay, Ban Dân tộc tỉnh đã có phương án sắp xếp lại các phòng, ban chuyên môn tinh gọn hơn, từ 5 phòng xuống còn 3 phòng. Quá trình bổ nhiệm cấp trưởng, phó phòng có thiếu một chứng chỉ nào đó, nhưng người đó cũng sắp về hưu nên không đi học. Cái này lâu rồi, thời kỳ bà Nguyễn Thị Sửu làm Trưởng ban Dân tộc tỉnh (nay là Bí thư Huyện ủy A Lưới – PV)

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP