Bạn đọc Bạn đọc viết

Đồng bộ mới hiệu quả

Sơn kẻ, phân luồng, tăng cường biển báo... là những giải pháp kỹ thuật cần thiết, và nó sẽ chỉ phát huy hiệu quả khi mọi người tham gia giao thông đều hiểu và tự giác chấp hành.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP