Bạn đọc Theo dấu thư bạn đọc

Bất cập trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại phường Thủy Lương

Ngoài việc đã thỏa đáng hay chưa trong xác định mục đích sử dụng đất, đây còn là câu chuyện liên quan đến viện dẫn những căn cứ pháp lý...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP