27/07/2016 - 19:12

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết

TTH - Ngày 27/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cho đội ngũ trưởng, phó phòng, chuyên viên các phòng, ban của Tỉnh ủy; trưởng, phó khoa và giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Trong thời gian 1,5 ngày, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nghiên cứu những nội dung cơ bản của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020); tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chương trình hành động của Tỉnh ủy...  Trên cơ sở đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên tập trung nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đơn vị nơi công tác đã đề ra, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2016, góp phần cụ thể hóa Chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Phong Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP